Richtlijn betreffende de bijzondere proceduremaatregelen van het Grondwettelijk Hof in het kader van de coronaviruscrisis

door
Elke Casteleyn

Het Grondwettelijk Hof publiceerde een FAQ met betrekking tot de bijzondere proceduremaatregelen genomen in het kader van de coronaviruscrisis.

Zo heeft het Hof de termijnen voor de indiening van memories geschorst. Voor de indiening van memories waarvoor de termijn niet is verstreken op 18 maart, mag bij de normale termijn van 30 of 45 dagen (voorlopig) telkens reeds 19 (kalender)dagen worden bijgerekend. De termijn die inmiddels liep, is op 18 maart immers gestopt, om opnieuw te beginnen lopen vanaf 6 april.

Let wel, deze schorsing geldt NIET voor het instellen van een beroep tot vernietiging (6 maanden) of voor het indienen van een memorie van tussenkomst.

In beginsel moeten alle stukken van de rechtspleging bij een ter post aangetekende brief aan het Grondwettelijk Hof worden verzonden. Partijen kunnen er evenwel voor kiezen om de stukken van de rechtspleging elektronisch te versturen aan het Hof uiterlijk om 13u op de dag waarop de termijn verstrijkt op het adres griffie@const-court.be, rekening houdend met de voormelde schorsing. Ook verzoekschriften en memories van tussenkomst mogen dus elektronisch via e-mail worden toegestuurd aan de griffie. Als alternatief voor een aangetekende zending kan enkel worden geopteerd voor elektronische verzending per e-mail. Procedurestukken via fax toesturen is dus niet toegelaten.  

U vindt de integrale FAQ via https://www.const-court.be/public/pbcp/n/pbcp-2020-005n.pdf