PRIVACYVERKLARING & COOKIES

Privacyverklaring
Casteleyn Advocaten verzamelt en verwerkt in het kader van haar professionele activiteiten persoonsgegevens. Dit met het doel een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen garanderen en aan bepaalde wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Casteleyn Advocaten hecht daarbij veel belang aan een correcte een veilige behandeling van uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy.

Met deze privacy-verklaring wordt u geïnformeerd op welke wijze Casteleyn Advocaten met uw persoonsgegevens omgaat.

Verwerkingsverantwoordelijke
Casteleyn Advocaten BV ovv BVBA, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Antwerpse Steenweg 47 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0552.843.481 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Casteleyn Advocaten verzamelt onder meer de volgende persoonsgegevens: naam, functie, contactgegevens, telefoon- en faxnummers, e-mailadres, BTW-nummer en eventuele documenten noodzakelijk in het kader van de anti-witwaswetgeving.
Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Casteleyn Advocaten, wordt gevraagd volgende gegevens mede te delen:  voornaam, achternaam, e-mailadres en onderneming of organisatie.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Casteleyn Advocaten gebruikt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: verstrekken van het door u gevraagde juridische dienstverlening, opvolging en verwerking van de cliëntenadministratie (waaronder facturatie, betalingen) en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Er worden niet meer gegevens verzamelt dan noodzakelijk.

Inzake inschrijvingen op de nieuwsbrief dient de verwerking ertoe om u op een vlotte manier op de hoogt te kunnen houden van juridische evoluties, nieuwigheden e.d. in de door het kantoor aangeboden specialisaties alsook het u informeren over komende events of seminaries.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Casteleyn Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Casteleyn Advocaten bewaart uw persoonsgegevens minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd. Wij kunnen evenwel gehouden zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is om te voldoen aan de wet- en regelgeving van toepassing op juridische dienstverlening.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet langer bewaard dan noodzakelijk. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Indien u bent ingeschreven op de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u hierop ingeschreven blijft. U kan zich steeds uitschrijven.

Hoe worden uw gegevens bijgehouden?
Casteleyn Advocaten zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens zijn binnen Casteleyn Advocaten alleen toegankelijk voor de intern betrokken personen die in het kader van de uitoefening van hun opdracht / takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. 

Wanneer het noodzakelijk is voor de hoger vermelde doeleinden, kan Casteleyn Advocaten uw gegevens delen met derden. Er zal uitsluitend beroep worden gedaan op derden die afdoende garanties bieden dat de verwerking van u persoonsgegevens aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Zo kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens over te maken aan volgende categorieën van ontvangers o.a. IT leveranciers, gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen, wettelijk bevoegde overheid en externe consultants steeds in het kader van het uitvoeren van onze opdracht.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens
Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:
- Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen
- Uw persoonsgegevens te verbeterenTe vragen om uw persoonsgegevens te wissen
- Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden)
- Uw toestemming te allen tijde in te trekken (bv. Door het opzeggen van onze nieuwsbrief)

Alle verzoeken, vragen of klachten kunnen gericht worden aan Casteleyn Advocaten via e-mail aan info@casteleynadvocaten.be

Daarnaast kunt u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Het privacybeleid trad in werking op 25 mei 2018. Het werd laatst gewijzigd op 1 september 2019.

Cookies
Zoals gebruikelijk bij websites, maakt de website gebruik van “cookies”. Een cookie is een hoeveelheid data die een website, via de server waarop deze wordt gehost, naar de browser van de bezoeker stuurt met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de bezoeker. Soms wordt een cookie geplaatst door een andere partij dan de uitbater van de website (zogenaamde third party cookies). De bekendste hiervan zijn cookies voor statistische gegevens, zoals Google Analytics cookies.

De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en de gebruiker kan er niet door geïdentificeerd worden.

Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker de cookies van de website. Desgewenst kan hij de browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet langer aanvaard worden.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet in de vorm van cookies opgeslagen. De persoonsgegevens die de gebruiker via de website invoert bij het gebruik van formulieren (inschrijven op de nieuwsbrief) worden verwerkt conform onze Privacyverklaring.