Nooddecreet: vrijstelling van vergunningsplicht in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

door
Elke Casteleyn

Op 18 maart 2020 heeft de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement de tekst aangenomen inzake het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. De Vlaamse Regering heeft dit decreet op 20 maart 2020 bekrachtigd en afgekondigd. 


De Vlaamse Regering heeft diezelfde dag een besluit opgemaakt waarbij ze onmiddellijk gebruik maakt van de mogelijkheid in het decreet voorzien, om de civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid vast te stellen. De termijn gaat in vanaf 20 maart 2020 t.e.m. 17 juni 2020. Het betreft aldus de voorziene maximale periode van 120 dagen, die nadien nog kan verlengd worden. 


Het decreet voorziet in de vrijstelling van de vergunningsplicht voor constructies, functiewijzigingen en exploitaties die tot doel hebben de productie van geneesmiddelen en medisch materiaal, de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren om de gevolgen van een vastgestelde civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid te kunnen voorkomen of op te vangen. 


Daarnaast voorziet het decreet in een delegatie van bevoegdheid aan de Vlaamse Regering om in geval van een civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid bepaalde dwingende proceduretermijnen op te schorten of te verlengen, of tijdelijk bepaalde procedureverplichtingen aan te passen. 


Vrijstelling vergunningsplicht


Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het nooddecreet voorzag de regelgeving enkel in een vrijstelling voor constructies die gedurende een periode van maximaal 4 x 30 dagen geplaatst werden, tenzij een milieueffectenrapport, een passende beoordeling of een mobiliteitsstudie diende te worden opgemaakt. Bijkomende voorwaarde was dat voor de betreffende constructies geen vergunningsplicht vanuit de milieuregelgeving bestond. 


Voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, waarvoor normaliter een vergunning noodzakelijk is, en voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste, tweede of derde klasse als vermeld in art. 5.2.1. van decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid is geen omgevingsvergunning of omgevingsmelding vereist als cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden: 


1° De Vlaamse Regering heeft de civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid vastgesteld, en de duur en startdatum ervan bepaald;

2° De afwijkingsregeling geldt voor een termijn van maximaal 120 opeenvolgende dagen, vanaf de vastgestelde startdatum. Deze termijn kan eenmaal verlengd worden met maximaal 120 opeenvolgende dagen;

3° De afwijkingsregeling geldt enkel voor constructies, functiewijzigingen en exploitaties die tot doel hebben geneesmiddelen en medisch materiaal te maken, of de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren om de gevolgen van de vastgestelde civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid te voorkomen of op te vangen; 

4° De algemene en sectorale milieuvoorwaarden en verplichtingen, en de toepassingsregels ervan, bepaald bij of krachtens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, worden nageleefd. 


Instanties die gebruikmaken van de afwijkingsregeling maken dit bekend door uiterlijk de dag voor de start van de werkzaamheden of de exploitatie de Vlaamse Regering, de betrokken provincie en de betrokken gemeente(n) op de hoogte te brengen van hun voornemen om de afwijkingsregeling toe te passen. Dit kan per brief of via e-mail (GOP.omgeving@vlaanderen.be).

De kennisgeving zal op de respectievelijke websites gepubliceerd worden. 

De kennisgeving dient een omschrijving te omvatten van de stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie, de toepasselijke rubrieken van de indelingslijst en de perceelsgegevens. 


Daarnaast dient de instantie uiterlijk de dag voor de start van de werkzaamheden of van de exploitatie een affiche ter plaatse aan te plakken gedurende minstens 30 dagen waarin ze de bevolking informeert. De plaats en wijze van aanplakking is conform de gebruikelijke regeling voor de aanplakking van een vergunningsbeslissing.


Aanpassing proceduretermijnen 


De Vlaamse Regering kan bepaalde dwingende termijnen opschorten of verlengen voor de duurtijd van de civiele noodsituatie. Ook kan de Vlaamse Regering bepaalde procedurele of administratieve verplichtingen, zoals het openbaar onderzoek of een hoorzitting, tijdelijk aanpassen. 


De Vlaamse Regering heeft hier op dit moment gebruik van gemaakt voor de opschorting van proceduretermijnen en procedurele voorschriften uit de Logies- en Toerisme voor Allen-regelgeving én de reglementering inzake omgevingsvergunning.