Impact COVID-19 op overheidsopdrachten

door
Elke Casteleyn

Impact Covid-19 op (federale) overheidsopdrachten

In een poging om de impact van Covid-19 op de ondernemingen te verzachten, heeft de ministerraad op 6 maart 2020 tien maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van COVID-19.

De federale overheid was daarbij niet blind voor de gevolgen op vlak van lopende overheidsopdrachten en één van de maatregelen is dan ook dat de federale staat voor alle federale overheidsopdrachten geen boetes of sancties zal opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Covid-19.

Let wel, het gaat hier dus enkel om federale overheidsopdrachten.

Wat met niet-federale overheidsopdrachten?

Covid-19 houdt geen rekening met de interne bevoegdheidsverdelingen van een land. De vraag rijst dan ook bij alle actoren wat de gevolgen zijn wanneer zij zich geconfronteerd zien met een belemmering bij de uitvoering van lopende, niet-federale overheidsopdrachten.

Indien de belemmering van de uitvoering het gevolg is van Covid-19 dan kan dit een onvoorzienbare omstandigheid uitmaken wat een herziening van de overheidsopdracht kan rechtvaardigen overeenkomstig art. 38/9 KB Uitvoering.

Deze herziening kan bestaan uit hetzij een verlenging van de uitvoeringstermijn hetzij, wanneer er sprake is van een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening of de verbreking van de opdracht.

De hevige prijsschommelingen op de grondstoffenmarkt kunnen dan weer een belangrijke negatieve impact hebben op prijsherzieningsformules. Ook in deze context kan een herziening worden gevraagd op grond van artikel 38/9 KB Uitvoering.

Het is belangrijk dat de opdrachtnemer de aanbestedende overheid schriftelijk, gemotiveerd en tijdig op de hoogte brengt van de situatie overeenkomstig art. 38/14 e.v. KB Uitvoering.

Wanneer een opdrachtnemer aan de aanbestedende overheid (het voornemen) meedeelt de activiteiten te schorsen, gelet op de maatregelen opgelegd ter bestrijding van het coronavirus, kan de aanbestedende overheid zelf overgaan tot schorsing van de opdracht op grond van art. 38/12 KB Uitvoering.

Tot slot is het ook zo dat de impact van het coronavirus net zo goed voor een aanbestedende overheid een onvoorzienbare omstandigheid kan uitmaken (cfr. art. 39/2 KB Uitvoering).

Om te vermijden dat opdrachtnemers en aanbestedende overheden in een post-corona tijdperk de strijd verderzetten zij het niet met virussen maar met wederzijdse claims, is het aangewezen rond de tafel te zitten en op zoek te gaan naar een voor alle partijen aanvaardbare en redelijke oplossing.  

Indien u vragen heeft over de impact van Covid-19 op uw overheidsopdracht, aarzel niet om ons te contacteren: info@casteleynadvocaten.be