BVR van 24 maart 2020: aanpassing termijnen omgevingsvergunning

door

Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 geeft navolging aan de mogelijkheid die het Nooddecreet voorziet om de termijnen en administratieve verplichtingen op te schorten of te verlengen m.b.t. de omgevingsvergunning. 

I. Toepassingsgebied

Het besluit is van toepassing op : 

  • Alle vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend voor 24 maart 2020, die in behandeling zijn en waarin nog geen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing is genomen door de bevoegde vergunningverlenende overheid in laatste administratieve aanleg; 
  • Vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vanaf 24 maart 2020 t.e.m. 24 april 2020. Deze einddatum kan verlengd worden door de bevoegde minister, doch kan deze de termijn van de vastgestelde noodsituatie niet overschrijden. 


De vergunningsaanvragen en administratieve beroepen die na de vernietiging van een eerdere beslissing opnieuw in behandeling genomen worden door de bevoegde vergunningverlenende overheid na 24 april 2020 (behoudens verlenging) vallen buiten het toepassingsgebied van het besluit. 


II. Termijnverlengingen


II.I. Beslissingstermijnen

De termijn om een beslissing te nemen in eerste aanleg wordt verlengd met zestig dagen voor zover de aanvraag via de gewone procedure verloopt. De termijn wordt verlengd met dertig dagen voor de aanvragen via de vereenvoudigde procedure.  


De termijn om een beslissing te nemen in een administratief beroep wordt verlengd met zestig dagen. 


II.II. Administratieve beroepstermijnen

De termijn om een administratief beroep in te dienen wordt verlengd met dertig dagen, voor zover de beroepstermijn reeds lopende was of begonnen is op 24 maart 2020 of uiterlijk begint op 24 april 2020. 


Overeenkomstig de verlenging van de beroepstermijnen, wordt ook de termijn verlengd die een aanvrager dient te respecteren alvorens hij gebruik mag maken van een verleende vergunning. Indien de vergunning verleend is tussen 24 maart 2020 en 24 april 2020 zal de betreffende termijn met dertig dagen verlengd worden.  


Let wel, deze termijnen gelden dus niet voor de beroepstermijnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 


II.III. Openbaar onderzoek

De termijn van het openbaar onderzoek dewelke reeds liep op 24 maart 2020, wordt geschorst. De resterende termijn loopt verder na 24 april 2020. Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing zijn ontvankelijk. 


Nieuwe openbare onderzoeken kunnen slechts georganiseerd worden na 24 april 2020. 


II.IV. Administratieve hoorzittingen 

Hoorzittingen in de administratieve procedure kunnen enkel schriftelijk, via teleconferentie of videoconferentie gehouden worden. 


II.V. Adviesverlening

Laattijdige of niet uitgebrachte adviezen worden niet als stilzwijgend gunstig beschouwd. Er kan wel aan de adviesverplichting worden voorbijgegaan. De beroepsmogelijkheid wordt evenwel behouden. 


In afwijking op artikel 12 van het MER-procedurebesluit worden laattijdig of  niet  uitgebrachte  adviezen  niet  als  stilzwijgend  gunstig  beschouwd voor aanvragen  die  vallen  onder  de  toepassing van  artikel  3 van het besluit. Er  kan  evenwel  aan  de adviesverplichting worden voorbijgegaan.