Privaat bouwrecht - aannemers

Casteleyn Advocaten biedt aan (onder)aannemers in de materie privaat bouwrecht onder meer volgende dienstverlening aan.

  • Opmaak en nazicht overeenkomsten
  • Advisering en bijstand inzake vorderingsstaten en facturen: meer- en minwerken, onvoorzienbare omstandigheden, wijzigingen aan de opdracht, prijsherzieningen, laattijdige betalingen
  • Bijstand en adviesverlening inzake rechtstreekse vordering van onderaannemer
  • Betwistingen inzake uitvoeringstermijnen, schorsingen, boeteclausules
  • Adviesverlening en bijstand bij de voorlopige en definitieve oplevering: waar moet u als aannemer op letten, wat zijn de gevolgen van de toekenning of de weigering van een oplevering, wat met de stilzwijgende oplevering
  • Het verdedigen van uw belangen inzake betwistingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van diverse bouwactoren (aannemer, architect, bouwheer, etc.)
  • Betwistingen inzake uitvoering, lichte gebreken, verborgen gebreken en de tienjarige aansprakelijkheid
  • Gerechtelijke procedures tot het bekomen van betalingen, verwijlinteresten, schadevergoeding ingevolge meerwerken, onvoorzienbare omstandigheden, … met inbegrip van deze waarin een deskundigenonderzoek zich opdringt.