Overheidsopdrachten - ondernemers

Casteleyn Advocaten biedt aan ondernemers in de materie overheidsopdrachten onder meer volgende dienstverlening aan.

I. In het kader van de plaatsing van een overheidsopdracht:
 • Screenen van opdrachtdocumenten op hun juridische correctheid
 • Begeleiding bij de opmaak en samenstelling van uw offerte
 • Begeleiding bij de elektronische indiening van uw offerte
 • Begeleiding bij het opmaken van een samenwerkingsovereenkomst met een aanbestedende overheid n.a.v. een beslissing tot gunning
 • Procedures voor de gewone hoven en rechtbanken en Raad van State ingeval van niet-selectie of niet-gunning
 • Procedures tot het bekomen van een schadevergoeding ingeval van niet-gunning
 • Tussenkomst in gerechtelijke procedures indien uw onderneming de begunstigde is van een opdracht, doch deze beslissing wordt aangevochten door een concurrent
II. In het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht:
 • Advisering en bijstand inzake vorderingen tot meer- en minwerken, onvoorzienbare omstandigheden, wijzigingen aan de opdracht door de aanbestedende overheid, termijnen die uw onderneming in deze moet respecteren
 • Adviesverlening en bijstand in geval van laattijdige betalingen, betwisting door aanbestedende overheid van ingediende vorderingsstaten of facturen, aanspraken geformuleerd op de borgtocht e.a.
 • Betwistingen inzake uitvoeringstermijnen, verlenging van de uitvoeringstermijn, schorsingen, vertragingsboetes
 • Adviesverlening en bijstand bij de voorlopige en definitieve oplevering: waar moet u als ondernemer op letten, wat zijn de gevolgen van de toekenning of de weigering van een oplevering, welke termijnen moeten gerespecteerd worden
 • Gerechtelijke procedures tot het bekomen van een schadevergoeding ingevolge meerwerken, onvoorzienbare omstandigheden, … met inbegrip van deze waarin een deskundigenonderzoek zich opdringt
Daarnaast biedt Casteleyn Advocaten ook in-housetrainingen aan op maat van uw onderneming.