Overheidsopdrachten - aanbestedende overheden

Casteleyn Advocaten biedt aan aanbestedende overheden in de materie overheidsopdrachten onder meer volgende dienstverlening aan .

I. In het kader van de plaatsing van een overheidsopdracht:
 • Adviesverlening m.b.t. toepassingsgebied overheidsopdrachten (personeel en materieel toepassingsgebied, in-house, niet-geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking)
 • Adviesverlening en begeleiding bij het verloop van de plaatsingsprocedure: keuze van de juiste plaatsingsprocedure, selectie- en gunningscriteria, opmaak van de opdrachtdocumenten, nazicht van de offertes, opmaak selectie- en gunningsbeslissing, briefwisseling met de inschrijvers
 • Advisering en begeleiding inzake de organisatie van aankoopcentrales en de plaatsing van raamovereenkomsten
 • Begeleiding bij het voeren van onderhandelingen in plaatsingsprocedures waar dit is toegestaan
 • Opmaak van samenwerkingsovereenkomst met opdrachtnemer(s) bv. naar aanleiding van een Design & Buildopdracht
 • Het voeren van gerechtelijke procedures voor de gewone hoven en rechtbanken en de Raad van State
II. In het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht:
 • Adviesverlening en begeleiding in geval van niet-correcte uitvoering door de opdrachtnemer, onvoorzienbare omstandigheden, meerwerken, vertragingen
 • Opmaak briefwisseling en PV’s van ingebrekestelling aan opdrachtnemer
 • Begeleiding en adviesverlening bij voorlopige en definitieve opleveringen: wat zijn de gevolgen van de opleveringen, welke termijnen moeten in acht worden genomen, etc.
 • Begeleiding bij het voeren van onderhandelingen met het oog op het komen tot een minnelijke regeling
 • Bijstand bij gerechtelijke procedure inzake de uitvoering van overheidsopdrachten, met inbegrip van het gerechtelijk deskundigenonderzoek
Daarnaast biedt Casteleyn Advocaten ook in-housetrainingen aan op maat van uw bestuur.